Tehetségműhelyek 2021/2022.

Kismesterek

Képgaléria

„Kis mesterek”

(térbeli, vizuális, kézműves tehetségműhely)

      Műhelymunkánk célja, a jó és kiemelkedő képességű gyermekek felfedezése. Kreativitásuk, képességeik fejlesztése, olyan élmények, lehetőségek felkínálásával, melyek elősegítik, támogatják a gyermekekben rejlő tehetség kibontakozását. A „Kis mesterek” tehetségműhelyben igyekszünk a gyerekekkel megismertetni néhány olyan népi kismesterséget és az ezekhez kapcsolódó természetes anyagokat, eszközöket, melyek a hagyományok őrzésének ma is fontos kellékei. Szeretnénk, ha a gyermekek ezekkel szívesen tevékenykednének, sok újdonsággal találkoznának a műhelymunka során, mindenféle anyagból bátran, örömmel, felszabadultan alkotnának, alakítanának kedvükre, sikerélményhez jutnának és a közös munka során fejlődne ízlésviláguk, alkotókészségük, kibontakozna szabad önkifejezésük.

További céljaink, feladataink:

 • A gyermekek személyiségének komplex fejlesztése a vizuális témák által felkínált új ismeretek, tapasztalatok szerzésével
 • A gyermekek saját belső motivációjának teret engedni, lehetővé tenni az elmélyült munkát
 • Tehetségígéretes hajlamok, adottságok, képességek tervszerű fejlesztése, támogatása
 • A természet kínálta anyagok esztétikus felhasználása, ismerkedés a magyar népművészet, a népi kismesterségek szín-, forma- és motívumvilágával
 • Kézügyesség, finommotorika fejlesztése
  Ágó Anita -Tehetségműhely vezető
  Báti Bettina Rita-Betti óvó néni

Sergőforgók

Képgaléria

Sergőforgók

Énekes játékok-gyermektánc tehetségműhely óvodánkban

Műhelytevékenységeink során a nagycsoportos óvodások életkori sajátosságaira való tekintettel, elsődleges pedagógiai célunk a szabad játék és táncélmény biztosítása, a játékos, önfeledt, gyermekközpontú szemlélet hangsúlyozásával. A tehetségműhely célja, hogy a gyermekek jó zenei-és mozgás adottságaira építve, a tevékenységek végzéséhez szükséges feladatok gyakorlásának hatására, képességeik még inkább kiteljesedjenek, egyénenként eljutva a számukra elérhető legmagasabb szintre.
Műhelyfoglalkozásainkon sokféle énekes-, mozgásos-és zenei játékot is játszunk, ahol a gyermekeknek lehetőségük lesz – az egyéni képességeik figyelembevételével – a többszöri ismétlésre. Minden alkalommal teret kap az egyenletes metrum kifejezése változatos formában, mert a ritmusészlelés fejlődésének ez fontos momentuma. Csak az a gyermek tud lépésről-lépésre megfelelően fejlődni, aki az egyenletes lüktetést teljes biztonsággal érzi és ahhoz képes alkalmazkodni. Így juthatunk el a mondókák, dalok, énekes játékok ritmusának pontos érzékeltetéséhez, a gyermektánc és a zene, ritmikai sokféleségének élvezetéhez.
A gyermektánc elsajátításához nélkülözhetetlen alapvető mozdulatok: a tudatos járás, ugrás és futás.
5-6 éves korban a gyermekeknek rendkívül nagy a mozgásigénye, melynek kielégítésére és tudatos nevelésére, kifejezetten jó a táncos mozgásfejlesztés.
Mivel a műhelyben feladatokat is kell végrehajtani, nagy szerepe van az érzékelés, észlelés, megfigyelés, emlékezet, képzelet, gondolkodás, szabálytudat és feladattudat fejlődésének. A gyermekek játékszükséglete megmarad, de már más dolgok is motiválják őket, mert a tanulási vágy, a kitűzött célok ösztönzőleg hatnak.
Kiemelt feladatunk az élmény és a fejlesztés, ezért tevékenységeink során figyelünk a gyermekek igényeire, hogy maradandó élménnyé varázsoljuk találkozásainkat. Így a kitűzött cél, az énekes, táncos mozgás megalapozása, az erre irányuló feladatokkal megvalósulhat. A fejlesztési célok mellett nagyon fontos a műhelyben megvalósuló csodák alkalmával megszerzett közös élmények és az önfeledt hangulat biztosítása. Elsősorban a játékélményt helyezzük előtérbe és nem a produkciós lehetőséget. A cél maga a játék, mely magában foglalja az ismeretközvetítést, a készség- és képességfejlesztést. A gyermekek a játékélményen keresztül jutnak el ahhoz, hogy át tudják élni annak valódi, örömteli formáját, hiszen az énekes játék, a gyermektánc ösztönös örömélménnyé válik az improvizáció, az önkifejezés, a szabad mozgás és éneklés által. Ezen élmények megélése után alkalmazhatjuk az énekes játékokat, mondókákat, dalokat, táncokat produkcióként, de csakis a gyermekek egyéni igényeinek és képességeinek figyelembevételével.

Énekes játékok – gyermektánc műhelyünkben a gyermekek megszeretik az énekes, mozgásos játékokat, hozzászoknak a magyar népzenéhez, mozgásuk koordinált lesz, szociális készségeik, stratégiai gondolkodásuk, számtudatuk, kommunikációjuk, szókincsük, kreativitásuk, feladattudatuk fejlődésnek indul. Óvodáskorban az énekes, mozgásos játékok során fejlődő képességek és készségek segítik a gyermekeket abban, hogy alkalmassá váljanak az iskolába lépésre. Az iskolában ezek tovább fejleszthetők és beilleszthetők a mindennapi tanulásba, majd később, a társadalmi szerepvállalásba.
Vaka Istvánné Ilike óvó néni – Tehetségműhely vezető
Bedő Bernadett- Betti óvó néni


“Sakkjátszótér”

Képgaléria

Sakkjátszótér

Komplex képességfejlesztő program

„A sakk a tudatos ismeretelsajátítás játékos eszköze” – mutatott rá Polgár Judit, minden idők legjobb női sakkozója, a Sakkpalota és a Sakkjátszótér oktatási programok ötletgazdája.

Nem csak együtt töltjük az időt, hanem játékosan, kreatívan, beszélgetve, mélységekben elgondolkodva életszituációkon, koordinátarendszereken sétálnak a gyermekek a sakkpalotában.
Különböző feladatokat oldunk meg együtt, ami valamennyiünk számára egy nagy élmény lesz.
Három könyv készült óvodások részére, amely ki van egészítve olyan elemekkel, segédeszközökkel, amellyel egy csoportos foglalkozást nagyon intenzíven, kreatív játékos módon lehet inspirálni.
A Sakkpalota elemei logikusan egymásra épülve segítik a gyermekek iskolai kihívásoknak való megfelelését. 
A program az óvodai mindennapokra jól ráépíthető, valódi hidat képez az óvoda és iskola átmenetében. 
Első lépésként szinte azonnal érzelmi kötődés alakul ki a gyermekekben a mesebábok (sakkfigurák) iránt, azonosulni tudnak a figurákkal, ezáltal motiválttá válnak.
A feladatok, a program folyamatos tevékenységre ösztönöz, megtanulnak egyszerre több helyre figyelni, ami a mai felgyorsult világban nagy előnyt jelent majd számukra.
A Sakkjátszótér program összetett ingerhatása minden érzékszervi, érzékelési és észlelési szenzort bekapcsol, ezzel megfogja a gyermekek figyelmét. Így kialakul az öntudatlan tanulás.
A sakkjátszótér program az életkori sajátosságok figyelembe vételével komplex megoldást nyújt az óvodás korú gyermekek képességfejlesztéséhez, és felkészíti őket az iskolakezdésre.

Fejlesztési területek:

 • kreatív és stratégiai gondolkodás,
 • problémamegoldó képesség,
 • mozgáskoordináció,
 • szem-kéz koordináció,
 • koncentráció,
 • figyelem,
 • szövegértési és szövegalkotási képesség,
 • szókincs,
 • számfogalom.

Az iskolaérettséghez szükséges összes területet fejleszti:

 • mozgásfejlődés és motorikus képességek,
 • kognitív képességek,
 • anyanyelvi képességek,
 • érzelmi-akarati képességek,
 • szocializációs képességek.

Egy nagy közös játék az egész. Egyik játék jön a másikból, tulajdonképpen egy játékfüzér, ami nagyon sok mindent fejleszt közben.
A program megalkotása során fontos szempont volt, hogy mindenki számára megvalósítható feladatok legyenek, és minden gyerek számára sikerélménnyel járjon a 30 perces foglalkozás.
A program során nem cél a sakk tanítása, de pozitív mellékhatásként a gyerekek tökéletesen meg tanulnak sakkozni.
Ez a kreatív program a játékos részével együtt minden résztvevőnek: gyermeknek, pedagógusnak és a szülőnek is nagy élményt tud adni.

Palikné Mák Andrea-Andi óvó néni -Tehetségműhely vezető
Tóthné Weizer Katalin- Kati óvó néni

“Föld Őrei”

                        ” A Föld Őrei”
                    Tehetségműhely Céljai

A környezettel való együttélésre való nevelés, mely magába foglalja a környezet tényleges védelmét, a természetes (élő és élettelen) és a mesterséges( ember által létrehozott)környezetet is.

-Tehetségek gondozása- a környezet iránt érdeklődő óvodás gyermekek speciális fejlesztése.
-Olyan szokások, szokásrendszerek, viselkedésformák kialakítása, amelyek meghatározzák a környezettel való harmonikus kapcsolat, a környezeti problémák iránti érzékenység, a helyes értékrendszer és a környezettudatos életvitel kialakításához.
– Olyan gyerekek nevelése, akik a mindennapjaikban a tőlük telhető lehető legtöbbet teszik környezetükért.
-A természethez fűződő pozitív kapcsolat alakítása: az élet tiszteletére-a növények, állatok szeretetére nevelés.
-A természeti viszonyok, kölcsönhatások felismertetése. Ok-okozati összefüggések felfedezése.
-Az emberi és tárgyi világ kapcsolatának felfedeztetése. A környezetvédelemmel kapcsolatos szokásformák megalapozása.
-A gyermekek szűkebb és tágabb környezetéhez, a szülőföldhöz való kötődést segítő élmények nyújtása- a lokálpatriotizmus megalapozása.
-A “Zöld napok” megünneplése.

Tiszárovics Dezsőné Mariann óvó néni-Tehetségműhely vezető
Skrabák Hörömpő Nikoletta-Niki óvó néni

“Csodafiók”

Képgaléria

„Csodafiók „
Mesés alkotóműhely

A „Csodafiók” kézműves műhely 2021/2022 nevelési évben kitűzött célja, hogy a műhelybe beválogatott gyermekeket változatos anyagokkal és technikákkal ismertesse meg (pl. batikolás, nemezelés, agyagozás).
A gyerekek fantáziájának, képzeletének beindítását, az alkotáshoz a segítséget, az inspirációt, a ráhangolást a mesés elemek, mesei szereplők, a műhely aznapi meséje adja majd. A képzelet szárnyán sokféle mesebeli tájra kalandozunk és az alkotások témája amellett, hogy igyekszik az évkörhöz is némileg kapcsolódni, elsősorban inkább a mesei világot idézi majd meg.

Minden gyermek- a műhelynapon készített alkotását, a varázseszközöket a saját csodafiókjába gyűjtögeti, amit az utolsó műhelynapon fognak majd hazavinni. Az alkotói légkörhöz megteremtjük a kötetlen és barátságos hangulatot, valamint biztosítjuk, hogy a gyermekek képességeiknek és érdeklődésüknek megfelelően vehessenek részt a folyamatban. Természetesen a kezeik is ügyesedni fognak, mert az összes technika (sodrás, fonás, varrás, agyagozás stb.) a finommotorikus képességeiket fogja fejleszteni.

Fekete Anita-Anita óvó néni Tehetségműhely vezető
Varga Éva-Évi óvó néni