Tehetségműhelyek 2023/2024.

Varázsceruza Alkotóműhely

Képgaléria

„Varázsceruza”

(térbeli, vizuális, kézműves tehetségműhely)

      Műhelymunkánk célja, a jó és kiemelkedő képességű gyermekek felfedezése. Kreativitásuk, képességeik fejlesztése, olyan élmények, lehetőségek felkínálásával, melyek elősegítik, támogatják a gyermekekben rejlő tehetség kibontakozását. A „Kis mesterek” tehetségműhelyben igyekszünk a gyerekekkel megismertetni néhány olyan népi kismesterséget és az ezekhez kapcsolódó természetes anyagokat, eszközöket, melyek a hagyományok őrzésének ma is fontos kellékei. Szeretnénk, ha a gyermekek ezekkel szívesen tevékenykednének, sok újdonsággal találkoznának a műhelymunka során, mindenféle anyagból bátran, örömmel, felszabadultan alkotnának, alakítanának kedvükre, sikerélményhez jutnának és a közös munka során fejlődne ízlésviláguk, alkotókészségük, kibontakozna szabad önkifejezésük.

További céljaink, feladataink:

 • A gyermekek személyiségének komplex fejlesztése a vizuális témák által felkínált új ismeretek, tapasztalatok szerzésével
 • A gyermekek saját belső motivációjának teret engedni, lehetővé tenni az elmélyült munkát
 • Tehetségígéretes hajlamok, adottságok, képességek tervszerű fejlesztése, támogatása
 • A természet kínálta anyagok esztétikus felhasználása, ismerkedés a magyar népművészet, a népi kismesterségek szín-, forma- és motívumvilágával
 • Kézügyesség, finommotorika fejlesztése
  Varga Éva Évi óvó néni -Tehetségműhely vezető
  Kakas Nikoletta Niki óvó néni

Dalmanócskák

Képgaléria


Zenei nevelésünk csodái a műhelyben

„Az óvodával, annak zenéjével foglalkozni nem mellékes kis pedagógiai kérdés, hanem országépítés.”  

(Kodály Zoltán)      

A zene fontos szerepet kap gyermekeink személyiségfejlődésében. Fogékonnyá teszi őket a szép befogadására és érzékennyé, környezetük hangjai iránt. Felkelti az önkifejezés vágyát, érzelmeket vált ki, melyek gazdagítják a gyermekek képzeletét. Könnyed játékossággal fejleszti nemcsak a hallást, látást és mozgást, hanem az érzelmi intelligenciát is. Ezért érdemes már a korai szakaszban segítségül hívni a zenei nevelést, így támogatva a beszéd, a mozgás, az egész személyiség és számos egyéb terület fejlődését.

Tehetségműhelyünk célja: az átlagon felüli zenei adottságok, motivációs-és kreatív adottságok fejlesztésére építve olyan gazdagító műhelymunka létrehozása, mely elősegíti a gyermekek teljes személyiségének kibontakoztatását, beleértve interperszonális és intraperszonális képességeik és gyengeségeik fejlesztését is.

Műhelytevékenységeinkben sokféle zenei játékot játszunk. Sok gyakorlást, kitartó munkát, nagy odafigyelést igénylő játékos feladatokról, gyakorlatokról van szó, melyek egymásra épülnek. Ezek akkor lesznek igazán hatékonyak, ha minden gyermeknek alkalma nyílik a többszöri ismétlésre, mely csak türelemmel lehetséges. Így a zenei játékokban rejlő ismeretek lassan, szinte észrevétlenül jelennek meg a gyermekek zenei készségeinek sorában. A fejlődés sokszor kevésbé látványos, hiszen alkalomról alkalomra gyakran ismétlődnek az egyes játékok, az eredményhez viszont komoly belső munka, az agyi funkciók intenzív igénybevétele szükséges. Minden alkalommal teret kap az egyenletes metrum kifejezése változatos formában, mert a ritmusészlelés fejlődésének ez elengedhetetlen momentuma. Csak az képes a zenében lépésről lépésre megfelelően haladni, aki az egyenletes lüktetést teljes biztonsággal érzi, s ahhoz képes alkalmazkodni. Így juthatunk el a mondókák, dalok ritmusának pontos érzékeltetéséhez, a zene ritmikai sokféleségének élvezetéhez. Játékosan ismerkedünk az alapvető ritmusértékekkel, melyeket kezdetben gyümölcsjelekkel helyettesítünk. A későbbi játékos gyakorlás során e szimbólumoknak fontos szerepe lesz az idegpályák összekapcsolt aktivizálása terén. Mindeközben folyamatosan „kóstolgatjuk” a népzene és a komolyzene gyermekközeli kincseit.

A foglalkozások tevékenységeihez, az ismeretekhez otthoni feladatok is társulnak, melyek több szempontból is nagyon fontosak. Egyrészt az odaforduláshoz szükséges csendes elmélyülést, komolyságot, az e területre összpontosított rendszeres figyelmet szolgálják, másrészt elmélyítik a szerzett ismereteket, ezáltal is segítve az automatizmusok kialakulását.

Nagyon szépen köszönjük a gyermekekkel együtt, ha a családban jut némi idő és figyelem arra, hogy a gyermekek otthoni munkájukhoz segítséget kapjanak. Természetesen nem tevőleges segítségre gondolunk, inkább csak a számukra szükséges nyugodt körülmények, a megfelelő idő és hely biztosítására, a füzetbe írt feladatok elolvasására lesz majd szükség. Az lenne a célunk, hogy minden gyermek képes legyen otthon is önállóan megoldani a zenei feladatokat. Az a gyermek, aki egy zenében gazdag környezetből kerül ki a nagyvilágba, sikeresebbé válhat társas kapcsolataiban: fejlett empátiával, elfogadással, az összetartozás és egymás segítésének igényével lép közösségekbe. Könnyebben teremt új kapcsolatokat és képes felismerni és kezelni esetleges konfliktusait. Tény, hogy a zenével támogatott gyermekek jobban teljesítenek az élet több területén, mert a zene, hatást gyakorol a kreativitásra, a mozgáskoordinációra és a logikus gondolkodásra. Transzferhatása segítséget nyújt az olvasásban, az írásban és a matematikában. Segíti a tanulást is, hiszen a szerteágazó koncentráció miatt a gyermekek könnyebben tudják elsajátítani az új tudásanyagot.
Vaka Istvánné- Ilike óvó néni-Tehetségműhely vezető
Ládi-Lakatos Zsuzsanna -Zsuzsi óvó néni

Sakkjátszótér”

Képgaléria

Sakkjátszótér

Komplex képességfejlesztő program

„A sakk a tudatos ismeretelsajátítás játékos eszköze” – mutatott rá Polgár Judit, minden idők legjobb női sakkozója, a Sakkpalota és a Sakkjátszótér oktatási programok ötletgazdája.

Nem csak együtt töltjük az időt, hanem játékosan, kreatívan, beszélgetve, mélységekben elgondolkodva életszituációkon, koordinátarendszereken sétálnak a gyermekek a sakkpalotában.
Különböző feladatokat oldunk meg együtt, ami valamennyiünk számára egy nagy élmény lesz.
Három könyv készült óvodások részére, amely ki van egészítve olyan elemekkel, segédeszközökkel, amellyel egy csoportos foglalkozást nagyon intenzíven, kreatív játékos módon lehet inspirálni.
A Sakkpalota elemei logikusan egymásra épülve segítik a gyermekek iskolai kihívásoknak való megfelelését. 
A program az óvodai mindennapokra jól ráépíthető, valódi hidat képez az óvoda és iskola átmenetében. 
Első lépésként szinte azonnal érzelmi kötődés alakul ki a gyermekekben a mesebábok (sakkfigurák) iránt, azonosulni tudnak a figurákkal, ezáltal motiválttá válnak.
A feladatok, a program folyamatos tevékenységre ösztönöz, megtanulnak egyszerre több helyre figyelni, ami a mai felgyorsult világban nagy előnyt jelent majd számukra.
A Sakkjátszótér program összetett ingerhatása minden érzékszervi, érzékelési és észlelési szenzort bekapcsol, ezzel megfogja a gyermekek figyelmét. Így kialakul az öntudatlan tanulás.
A sakkjátszótér program az életkori sajátosságok figyelembe vételével komplex megoldást nyújt az óvodás korú gyermekek képességfejlesztéséhez, és felkészíti őket az iskolakezdésre.

Fejlesztési területek:

 • kreatív és stratégiai gondolkodás,
 • problémamegoldó képesség,
 • mozgáskoordináció,
 • szem-kéz koordináció,
 • koncentráció,
 • figyelem,
 • szövegértési és szövegalkotási képesség,
 • szókincs,
 • számfogalom.

Az iskolaérettséghez szükséges összes területet fejleszti:

 • mozgásfejlődés és motorikus képességek,
 • kognitív képességek,
 • anyanyelvi képességek,
 • érzelmi-akarati képességek,
 • szocializációs képességek.

Egy nagy közös játék az egész. Egyik játék jön a másikból, tulajdonképpen egy játékfüzér, ami nagyon sok mindent fejleszt közben.
A program megalkotása során fontos szempont volt, hogy mindenki számára megvalósítható feladatok legyenek, és minden gyerek számára sikerélménnyel járjon a 30 perces foglalkozás.
A program során nem cél a sakk tanítása, de pozitív mellékhatásként a gyerekek tökéletesen meg tanulnak sakkozni.
Ez a kreatív program a játékos részével együtt minden résztvevőnek: gyermeknek, pedagógusnak és a szülőnek is nagy élményt tud adni.

Palikné Mák Andrea-Andi óvó néni -Tehetségműhely vezető
Báti Bettina- Betti óvó néni

„Csupaszem csapat”

                        ” Csupaszem Csapat
A „Csupaszem csapat” természeti tehetségműhely célja, feladatai:

 • A gyermekek érdeklődésének fenntartása, nyitottságuk, érzékenységük fokozása a természeti környezet, az élővilág iránt.
 • A Vadászati Múzeummal való szoros együttműködés, a szokásostól eltérő, új módszereket, eszközöket alkalmazó élménynyújtó foglalkozásokon.
 • Ismereteik, tapasztalataik bővítése tevékenykedés, cselekvés, közvetlen megtapasztalás útján.
 • Kutató, felfedező kedvük, szemléletük fokozása.
 • Motiváltságuk megerősítése a természet, a környezetük védelmében.
 • Környezettudatos magatartásuk alakítása a múzeumi foglalkozásokon megismert, majd az óvodában feldolgozott témák segítségével. Felelősségvállalásuk alakítása az állatok, növények életfeltételeinek megismerésével, azok megteremtésére, megőrzésére tett törekvések erősítésével.
 • Nyitottságuk fejlesztése a múzeumban dolgozó, elhivatott emberek tapasztalatai, ismeretei iránt.
 • Együttműködő, alkalmazkodó képességük, vitakészségük és egyéb szociális képességeik erősítése a közös vizsgálódások, a játékos felfedező munka során.
 • Helyzetfelismerési, problémamegoldó, döntési képességük fejlesztése.
 • Egyéni önkifejezésük, beszédstílusuk fejlesztése a közös megbeszélések, ötletelések során.Ágó Anita -Anita óvó néni-Tehetségműhely vezető
Tiszárovics Dezsőné-Mariann óvó néni